Değerlendirme Kriterleri

12 Mart 2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’ nin 15/1-i bendi kapsamında Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesi,  Yönetici Şirketin belirleyeceği, konusunda uzman en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.

      
  • Proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu,
  • Ticarileşme potansiyeli,
  • İthal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürün geliştirme potansiyeli,
  • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme potansiyeli,
  • Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirme potansiyeli
  • Teknolojik bilgi üretme potansiyeli,
  • Ürün kalitesini veya standardını yükseltebilme potansiyeli,
  • Verimliliği artırabilme ve üretim maliyetlerini düşürebilme potansiyeli