Mevzuat

Bölgede Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Bölgede yer alan Ar-Ge firmaları, yürüttükleri Ar-Ge projeleri kapsamında 4691 sayılı TGB Kanunu’nun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanır.

Girişimcilere Sağlanan Destek ve Muafiyetler

 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin (Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden muaftır.
 • Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.
 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ar-Ge ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan ve bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan muaftır.
 • Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta primi işveren hissesinin % 50'si Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Destek personel sayısının, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmadığı kısmında destek personeline bu destek uygulanabilmektedir.
 • Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamındadır.
 • Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin tamamı da gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilmektedir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına verilecek maaş, 2 yıl süre ile brüt asgari ücret kadarlık kısmı Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.

Akademik Personele Sağlanan Destek ve Muafiyetler

 • Bölgelerde görevlendirilen öğretim elemanlarının Bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
 • Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir.
 • Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır.
 • Akademik personel üniversitelerinden izin almaları durumunda TGB firmalarında 6 ay süreyle tam zamanlı olarak çalışabilirler.

 

30340 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı
San-Tez Yönetmelik  6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
Yatırım Destek Yönetmeliği 

 6676 no'lu Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun


Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği 
 
26953 sayılı Araştırma ve Geliştirme faatliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği

5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 
 
28939 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulama yönetmeliği 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009-21 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi 
 
29797 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 Tarih ve 2008-85 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi 
 
29797 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulama yönetmeliği 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 

28986 sayılı teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yönetmelik
 


5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun