Ulutek Teknopark

Sıkça Sorulan Sorular

Ar-Ge, yazılım ve tasarım projeleri yürüten girişimci veya firmalar başvurabilir.

Girişimciler projesi ile başvurarak, başvurunun onaylanması durumunda Teknopark’ta firmayı kurabilir.

Başvuru, web sayfasında bulunan ön başvuru formu doldurularak yönetici şirketin onayına sunulur, yönetici şirket ön başvuruyu uygun gördüğü takdirde, başvuru sahibine Argeportala erişebileceği aktivasyon maili gönderir. Başvuru sahibi kullanıcı adı ve şifresi ile Argeportala proje detaylarını girerek ve gerekli ekleri yükleyerek onaya gönderir. Başvuru sahibi başvuru formunu kaşe ve imzalı bir şekilde, gerekli ekler ile birlikte Yönetici şirkete teslim eder.

Gerekli Ekler;

  • Kuruluşun idari yapılanma şeması, gerekli açıklamalar ile birlikte
  • Kuruluşun imza sirküleri, oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi), kuruluş sicil gazetesi ve son üç yıllık bilanço ve kar/zarar tabloların
  • Firmanın orta vadeli stratejileri ile misyon ve vizyonunu açıklayan kısa bir yazıyı
  • Personel CV’leri
  • Proje İş paketlerini içeren iş zaman planı

ULUTEK Teknopark başvurularında firmalardan 5000 TL + KDV (%20) başvuru ücreti alınmaktadır.

Banka: HALK BANKASI  ( TL )

Şube: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ŞUBESİ

Ünvan : ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.

IBAN No : TR46 0001 2001 3290 0010 1000 26 

Online olarak değerlendirmeye gönderilen başvurular, 2 Akademisyen 1 Sektör uzmanı olmak üzere konusunda uzman 3 hakemin değerlendirmesine sunulur. 
Hakem kararları ULUTEK A.Ş. Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunda alınan kararla firma başvurusu onaylanır veya red edilir.

Başvurular değerlendirilmeye gönderildikten sonra max 3 ay içinde sonuçlanır.

Başvurusu uygun bulunmayan firmalar tekrar başvurma hakkına sahiptir.

Hakem heyeti konusunda uzman Akademisyen ve Sektör uzmanlarından oluşmaktadır.

Ulutek Teknopark’a kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış ve faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, Yönetici Şirket onayı alarak ve ayrıldığında teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir.

Ulutek Teknopark Ar-Ge ofis alanı kira bedeli 118,00 TL/m² + KDV (%20) 'dir.  İşletme gideri bedeli aylık 300,00TL/m² + KDV(%20) 'dir.  Bedeller her yıl ocak ayında güncellenmektedir.
İşletme gideri; ofis ısıtma-soğutma, ortak alan ısıtma-soğutma, ortak alan su giderleri ve temizliği, bina güvenliği, çevre düzenlemesi vb hizmetleri kapsamaktadır. Ofis alanının elektrik bedeli ayrıca faturalandırılır.

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. 

  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
  • Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.
  • Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.
  • Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, Ar-Ge Yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 01/05/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV'den istisnadır.

Ayrıca;

Temel bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden firmalara, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.